Warunki korzystania z serwisu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Informacje o nas i dane kontaktowe
 4. Poufność/prywatność
 5. Uprawnienia i prawa dostępu
 6. Informacje dostarczane przez nas przed zrealizowaniem transakcji
 7. Sposób zawierania umowy między użytkownikiem a Azimo Ltd.
 8. Informacje dostarczane po przetworzeniu transakcji
 9. Ograniczenie odpowiedzialności
 10. Obowiązki i zobowiązania użytkownika
 11. Opłaty i sposoby płatności
 12. Anulowanie zlecenia i zwrot pieniędzy
 13. Promocje
 14. Skargi
 15. Regulacje dotyczące transferu pieniędzy i usług płatniczych
 16. Komunikaty pisemne
 17. Powiadomienia i komunikaty
 18. Przeniesienie praw i obowiązków
 19. Zrzeczenie się praw
 20. Zasada rozdzielności
 21. Niepodzielność umowy
 22. Nasze prawo do zmiany niniejszych warunków umowy
 23. Prawa osób trzecich
 24. Prawo i jurysdykcja
 25. Własność intelektualna
 26. Jak otrzymać premię za polecenie
 27. Czym jest kwalifikująca się transakcja?
 28. Jak udostępniać kody polecające
 29. Jak zażądać pieniędzy
 30. Odpowiedzialność oraz prawo właściwe
 1. Postanowienia ogólne
  1. Przedstawione poniżej Warunki Umowy regulują dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej (zwanej dalej “Stroną internetową”) oraz aplikacji na telefon komórkowy (“Aplikacja”) które umożliwiają transfer pieniędzy (“Usługa”).
  2. Wersja w języku angielskim niniejszych Warunków Umowy jest wersją nadrzędną wobec wszystkich innych wersji językowych. Wszystkie inne wersje językowe, które udostępniamy, pełnią jedynie funkcję informacyjną. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków Umowy lub ich przedmiotu bądź sposobu zawarcia umowy (w tym spory i roszczenia pozaumowne), będą rozpatrywane jedynie w oparciu o wersję angielską.
  3. W niniejszych Warunkach Umowy określenia “my”, “nasz” odnoszą się do Azimo Ltd. a "Użytkownik” do każdej osoby, która ma dostęp do i/lub korzysta z Usługi.
  4. Użytkownik musi rozumieć, że zaakceptowanie niniejszych Warunków Umowy jest warunkiem dostępu do Usługi i korzystania z niej.
 2. Definicje
  W niniejszych Warunkach Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie:
  • “Aplikacja” oznacza aplikację mobilną Azimo, obsługiwaną przez Azimo w celu świadczenia usług transferu pieniędzy oraz dostarczania związanych z tym informacji.
  • “Pracownik do spraw zgodności” oznacza jednego lub więcej członków zespołu Azimo Ltd , który jest odpowiedzialny za zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi transferu pieniędzy (Money Transfer Regulations), ustawami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i z innymi przepisami mającymi zastosowanie;
  • “Opłaty” oznacza obciążenia i opłaty, które pobieramy za Usługę, w zależności od wymogów, zgodnie z cennikiem udostępnionym na Stronie i/lub w Aplikacji, lub z cenami bądź stawkami, o których informujemy użytkownika przed wydaniem Potwierdzenia, lub zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy.
  • “Siła Wyższa” oznacza każdą sytuację, o jakiej mowa w punkcie 9.7;
  • “Spread FX” - gdy użytkownik płaci za transakcję w jednej walucie, a wypłata następuje w innej walucie, wówczas stosujemy spread FX. Spread FX to różnica między kursem, po którym kupujemy walutę, a kursem, który stosujemy w rozliczeniach z użytkownikiem i o którym użytkownik został powiadomiony w potwierdzeniu zlecenia; ta kwota obejmuje nasze koszty plus niewielką marżę.
  • “Złośliwy Program” oznacza wirusy komputerowe, trojany, blokady oprogramowania, urządzenia typu "drop dead", bomby logiczne, tylne wejścia, robaki, bomby czasowe, uszkodzone pliki lub inne programy komputerowe, które mają na celu usunięcie, unieruchomienie, dezaktywację, uszkodzenie, zakłócenie działania, niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnych systemów, danych, danych osobowych lub cudzej własności.
  • “Regulacje dotyczące Transferu Pieniędzy” oznacza stosowne akty prawne Zjednoczonego Królestwa lub kraju, z którego przekazywane są środki bądź w którym mają zostać odebrane, dotyczące elektronicznych usług transferów pieniężnych, w tym między innymi, Ustawę o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Financial Services and Markets Act 2000), Rozporządzenia o Usługach Płatniczych z 2009 roku (Payment Services Regulations 2009) i Rozporządzenia o Elektronicznych Usługach Płatniczych (Electronic Money Regulations 2011);
  • “Niedozwolony cel” oznacza każdy niedozwolony prawnie cel (niezależnie od tego, czy jest to niezgodne z prawem kraju, z którego przekazywane są środki, czy tego, w którym mają zostać odebrane, czy z prawem jakiegokolwiek obszaru mającego jurysdykcję nad Nadawcą lub Odbiorcą) w tym między innymi, transfer lub odbiór płatności dla celów nielegalnej działalności, transfer środków, które pochodzą z przestępstw lub z prania pieniędzy na mocy Ustawy o środkach pochodzących z przestępstw z 2002 roku (Proceeds of Crime Act 2002) lub uzyskanych z nielegalnej działalności, transfer środków na cele nielegalnej działalności, transfer środków w celu uniknięcia przejęcia takich środków przez państwowe organy ścigania lub na mocy jakichkolwiek postanowień sądowych, a także wszelkie transfery środków bez zezwolenia ich właściciela;
  • “Odbiorca” oznacza osobę, która otrzymuje pieniądze za pośrednictwem Usługi,
  • “Numer referencyjny” to unikatowy numer transakcji, który zostanie nadany Użytkownikowi, i który Odbiorca będzie musiał podać naszym partnerom, aby odebrać przesłaną kwotę.
  • “Nadawca”oznacza osobę, która inicjuje realizację transferu pieniędzy za pośrednictwem Usługi,
  • “Transakcja” oznacza każdy transfer pieniędzy, inicjowany przez Użytkownika korzystającego z Usługi i/lub każde inne wykorzystanie Usługi,
  • “Strona internetowa” oznacza stronę internetową Azimo.com obsługiwaną przez Azimo w celu świadczenia usług transferu pieniędzy oraz dostarczania związanych z tym informacji.
 3. Informacje o nas i dane kontaktowe
  1. Azimo Ltd. obsługuje stronę internetową (Strona internetowa) i aplikację na telefony komórkowe (Aplikacja), które umożliwiają użytkownikom przesyłanie środków pieniężnych za pomocą sprzętu połączonego z internetem i/lub telefonu komórkowego.
  2. Azimo Ltd. jest spółką utworzoną i licencjonowaną zgodnie z prawem obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie (numer rejestracyjny 07895399), prowadzącą działalność w zakresie przesyłania środków pieniężnych, z siedzibą pod adresem: 9th Floor 107 Cheapside, London, United Kingdom, EC2V 6DN.
  3. Azimo Ltd. podlega uregulowaniom prawnym brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (Financial Conduct Authority) na mocy Rozporządzeń o pieniądzu elektronicznym z 2011 roku (Electronic Money Regulations 2011; FRN 900220) w zakresie emisji pieniądza elektronicznego.
  4. Nasze dane kontaktowe:
 4. Poufność/prywatność
  1. Jako instytucja podlegająca ścisłym regulacjom prawnym i mająca na celu świadczenie Usługi, jesteśmy prawnie zobowiązani do pozyskiwania, weryfikacji i rejestrowania informacji o naszych klientach. W związku z tym możemy zwracać się do Użytkowników lub korzystać z wszelkich legalnych źródeł w celu uzyskania danych osobowych o Użytkowniku przed wykonaniem Usługi.
  2. Dane osobowe o Użytkowniku będą traktowane i przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w ścisłej zgodzie ze stosownymi przepisami i regulacjami prawnymi.
  3. Nie będziemy traktować jako poufnych tych danych, które już są powszechnie znane lub które zostały zostały upublicznione bez naszej winy.
  4. Możemy ujawnić informacje o kliencie, jeżeli wymaga tego od nas prawo, postanowienie sądowe, jakikolwiek wymóg ustawowy, przepis lub rozporządzenie, policja bądź inne kompetentne organy władzy w związku z zapobieganiem przestępstwom lub ich wykrywaniem, albo w celu zwalczania nadużyć finansowych, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Możemy również zgłaszać podejrzane działania odpowiednim organom ścigania lub organom rządowym.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące poufności, prywatności i ochrony danych zawarte są w naszej Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://azimo.com/pl/polityka-prywatnosci.
 5. Uprawnienia i prawa dostępu
  1. Korzystanie z Usługi oznacza, że Użytkownik gwarantuje, iż ma ukończone 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.
  2. Bez uszczerbku dla naszych praw w związku z dowolnym zleceniem Usługi, dla której wydaliśmy Potwierdzenie (zgodnie z punktem 7 poniżej), Azimo Ltd. zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie wyłączyć lub zawiesić dostęp Użytkownika do Usługi bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli:
   • Użytkownik korzysta z Usługi lub próbuje z niej korzystać w jakimkolwiek Niedozwolonym celu;
   • Użytkownik próbuje przekazać lub pobrać środki z rachunku, który nie należy do niego;
   • Otrzymujemy sprzeczne oświadczenia dotyczące własności lub prawa do wycofania środków z rachunku karty debetowej bądź kredytowej;
   • Użytkownik dostarczył nam fałszywe dowody tożsamości lub nie dostarczył prawdziwych, dokładnych, aktualnych i wyczerpujących danych o swojej tożsamości ani szczegółów dotyczących transakcji;
   • Użytkownik próbuje ingerować w, włamywać się do, modyfikować, przeciążać bądź w inny sposób niszczyć lub obchodzić zabezpieczenia i/lub funkcjonalność naszej Strony i/lub Aplikacji lub zainfekować ją Złośliwym Programem;
   • Użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków Umowy;
   • Mamy powody wierzyć, że doszło do wystąpienia którejś z powyższych sytuacji lub że istnieje prawdopodobieństwo jej wystąpienia;
   • Pracownik do spraw zgodności uznał, iż należy podjąć taką decyzję.
 6. Informacje dostarczane przez nas przed zrealizowaniem transakcji
  1. Jeśli środki przesyłane są za pośrednictwem formularza odbiorcy, przed finalizacją transakcji przekażemy Użytkownikowi następujące informacje:
   • kwota, którą otrzyma Odbiorca,
   • Maksymalna suma opłat, którymi zostanie obciążony Użytkownik,
   • Kurs wymiany walut, który zostanie zastosowany dla danej transakcji,
   • miejsce i dokumenty wymagane od Odbiorcy w związku z odbiorem pieniędzy (w przypadku odbioru gotówkowego), a ponadto
   • Przybliżony czas, jaki upłynie, zanim środki pieniężne będą dostępne dla odbiorcy.
  2. Jeśli środki przesyłane są za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, przed finalizacją transakcji Użytkownik otrzyma następujące informacje:
   • kwota, którą otrzyma Odbiorca,
   • maksymalna łączna opłata, która zostanie pobrana od Użytkownika,
   • kurs wymiany, który zostanie zastosowany w przypadku danej transakcji. Kurs ten pozostanie ważny przez 48 godzin od momentu finalizacji transakcji.
 7. W jaki sposób następuje zawarcie umowy między Użytkownikiem i Azimo oraz jak przesyłanie środków działa w praktyce
  1. Po złożeniu zlecenia przekazu pieniężnego za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji (przy pomocy formularza odbiorcy) Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający odbiór jego zlecenia. Po złożeniu zlecenia przekazu pieniężnego za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego Użytkownik otrzyma potwierdzenie w aplikacji mobilne. Należy pamiętać, że to nie oznacza, iż zlecenie zostało przyjęte.
  2. Zlecenie transakcji stanowi jedynie ofertę zakupu naszych usług, którą możemy przyjąć wedle naszego uznania. Potwierdzenie takie Użytkownik otrzyma za pośrednictwem (i) e-maila potwierdzającego, że przetworzyliśmy jego wniosek, lub (ii) komunikatu w aplikacji mobilnej (zwanym dalej “Potwierdzeniem"). Umowa między Użytkownikiem a Azimo Ltd. (zwana dalej “Umową”) zostanie zawarta dopiero po wysłaniu Potwierdzenia.
  3. Umowa dotyczy jedynie tych usług, których przyjęcie do realizacji zostało potwierdzone w Potwierdzeniu.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnej Usługi (również po wysłaniu Potwierdzenia), jeżeli:
   • Nie otrzymaliśmy wiarygodnego dowodu tożsamości Użytkownika;
   • Dostarczone przez Użytkownika informacje są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niepełne;
   • Nie jesteśmy w stanie skontaktować się z Użytkownikiem, korzystając z podanych przez niego danych kontaktowych;
   • Zlecenie transferu, informacje lub dokumenty nie zostały dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem, abyśmy mogli je przetworzyć zgodnie z żądaniem Użytkownika;
   • Użytkownik próbuje ingerować w, włamywać się do, modyfikować, przeciążać bądź w inny sposób niszczyć lub obchodzić zabezpieczenia i/lub funkcjonalność naszej Strony i/lub Aplikacji lub zainfekować ją Złośliwym Programem;
   • Użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków Umowy;
   • Użytkownik lub złożone przez niego zlecenie nie spełnia stosownych wymagań prawnych lub służy Celowi niedozwolonemu;
   • Realizacja zlecenia może nas narazić na ponoszenie odpowiedzialności finansowej;
   • Nie jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia ze względu na różne godziny pracy, kursy wymiany walut lub dostępność danej waluty, albo z powodu wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej;
   • Mamy powody wierzyć, że doszło do wystąpienia którejś z powyższych sytuacji lub że istnieje prawdopodobieństwo jej wystąpienia;
   • Pracownik do spraw zgodności uznał, iż należy podjąć taką decyzję.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, koszty czy straty poniesione przez Nadawcę lub Odbiorcę lub jakąkolwiek stronę trzecią, jeżeli w wyniku okoliczności, o których mowa w punktach 5.2 i 7.4 przelew środków nie zostanie zrealizowany zgodnie ze zleceniem.
 8. Informacje dostarczane po przetworzeniu transakcji
  Po przetworzeniu danych związanych z transakcją do Użytkownika zostanie wysłany e-mail z następującymi informacjami:
  • Numer referencyjny transakcji,
  • Potwierdzenie dokładnej kwoty, którą wysyłamy do Odborcy w imieniu Użytkownika, przedstawionej zarówno w walucie wpłaty jak i w walucie wypłaty,
  • Potwierdzenie pobranej Opłaty,
  • Kurs wymiany walut zastosowany do danej transakcji,
  • Miejsce odbioru pieniędzy i dokumenty, które musi okazać Odbiorca, by odebrać przekazaną kwotę (w przypadku odbioru gotówki)
  • Potwierdzenie banku, do którego zostały wysłane pieniądze (w przypadku lokaty bankowej),
  • Przybliżony termin, kiedy środki pieniężne będą dostępne dla odbiorcy.
 9. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Jeżeli transfer pieniędzy zlecony przez Użytkownika zostanie zrealizowany z opóźnieniem albo wcale, Użytkownik może mieć prawo do zwrotu pieniędzy lub do rekompensaty na mocy Regulacji prawnych dotyczących transferu pieniędzy. Więcej informacji na temat zwrotów i rekompensat można uzyskać, pisząc do nas na adres: pomoc@azimo.com
  2. Prośba o zwrot lub rekompensatę musi być poparta wszystkimi dostępnymi dowodami.
  3. Jeżeli zlecenie transferu złożone przez Użytkownika i potwierdzone przez nas będzie się opóźniało lub nie zostanie zrealizowane, a Użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu pieniędzy lub rekompensaty na podstawie Regulacji prawnych dotyczących transferu pieniędzy, Azimo Ltd. wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność w zakresie takiego opóźnionego lub niezrealizowanego transferu (w tym za wszelkie żądania zwrotów) do większej z poniższych kwot: (a) kwota jakiejkolwiek opłaty za usługę, która została do nas wpłacona; (b) €500. Wymienione ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do każdej pojedynczej transakcji, czynności, zaniechania lub zdarzenia oraz do dowolnej liczby powiązanych transakcji, czynności, zaniechań lub zdarzeń.
  4. Za wyjątkiem sytuacji przedstawionych w punkcie 9.5, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani wobec żadnej strony trzeciej w zakresie Usług, czy to za niedopełnienie warunków umowy, czy za czyny niedozwolone (w tym zaniedbanie), wprowadzenie w błąd, bezpodstawne wzbogacenie ani za żadne inne sytuacje prowadzące do jakichkolwiek szkód pośrednich, przypadkowych, wtórnych lub szczególnych, w tym do utraty zysków lub oszczędności lub przewidywanych zysków bądź oszczędności, do utraty danych, straty okazji, utraty reputacji, dobrego imienia lub firmy i jakiejkolwiek straty ekonomicznej, nawet gdy zostaniemy wcześniej powiadomieni o możliwości takiej straty.
  5. Postanowienia niniejszej klauzuli w żaden sposób:
   • nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkody niemajątkowe wynikające z naszego zaniedbania,
   • nie wyłączają naszej odpowiedzialności za dokonane przez nas oszustwo, świadome wprowadzenie w błąd lub rażące zaniedbanie.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem ani dostawę towarów i usług, za które Użytkownik płaci za pośrednictwem naszej Usługi.
  7. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Umowy z Użytkownikiem ani za niewykonanie lub opóźnione wykonanie zobowiązań Umowy, będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem czynów, zdarzeń, zaniechań lub wypadków będących poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi, gdy przyczyną naszego niewywiązania się z zobowiązań są:
   • nieprzewidywalna klęska żywiołowa, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wichura bądź inna katastrofa naturalna, wybuch lub przypadkowe uszkodzenie, wojna, groźba wojny lub przygotowania do wojny, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, embargo, kontrole eksportowe, zerwanie stosunków dyplomatycznych lub podobne działania, atak terrorystyczny, wojna domowa, niepokoje społeczne, zamieszki, pandemia lub epidemia, spory zbiorowe, braki surowców lub komponentów ,powszechne zakłócenia w transporcie, systemach telekomunikacyjnych, dostawach prądu i innych usługach komunalnych;
   • ustawy, dekrety, przepisy prawne, rozporządzenia, restrykcje nakładane przez jakikolwiek rząd lub państwo;
   • działania lub zaniechania stron trzecich;
   • awarie systemów łączności, których nie można w sposób uzasadniony uznać za pozostające pod naszą kontrolą, i które mogą mieć wpływ na dokładność lub terminowość wiadomości przysyłanych do nas przez Użytkownika;
   • wszelkie straty lub opóźnienia w transmisji wiadomości, wynikające z korzystania z usług dowolnego dostawcy internetu lub spowodowane działaniem przeglądarki albo innego oprogramowania, na które nie mamy wpływu; lub
   • jakikolwiek Złośliwy Program zakłócający Usługę
   (z których każde jest wystąpieniem “Siły Wyższej”).
  8. Nasze działania w celu wywiązania się z Umowy uważa się za zawieszone na okres, w którym występują zdarzenia Siły Wyższej, a termin realizacji w takim przypadku zostanie przedłużony o ten okres. Dołożymy wszelkich należytych starań, by znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wznowienie realizacji postanowień Umowy pomimo wystąpienia Siły Wyższej.
  9. W przypadku wysyłania pieniędzy za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego nie ponosimy odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowego numeru telefonu.
 10. Obowiązki i zobowiązania użytkownika
  1. Użytkownik może korzystać z Usługi tylko jeżeli ma ukończone 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.
  2. Użytkownik musi uiścić Opłaty za każdą dostarczoną mu przez nas Usługę.
  3. Użytkownik będzie przestrzegał postanowień niniejszych Warunków Umowy oraz wszelkich stosownych ustaw, zasad i przepisów.
  4. W związku z rejestracją Użytkownika i korzystaniem z Usługi, Użytkownik ma obowiązek:
   • dostarczyć nam dokładny, aktualny, kompletny i prawdziwy dowód tożsamości oraz wszelkie dodatkowe informacje lub dowody, których możemy zażądać dla potwierdzenia tożsamości Użytkownika;
   • dostarczyć nam wszystkie informacje i dokumenty, o które możemy poprosić, aby móc zrealizować transakcję w zgodzie z wymogami prawa, które mają zastosowanie wobec nas i naszych partnerów (w tym między innymi Regulacje dotyczące transferu pieniędzy i Rozporządzenia o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2007 r.);
   • aktualizować wszystkie dostarczane nam informacje, aby były dokładne, aktualne, kompletne i prawdziwe;
   • nie korzystać z Usługi w Celu niedozwolonym ani w związku z takim celem, nie próbować ingerować w, włamywać się do, modyfikować, przeciążać bądź w inny sposób niszczyć lub obchodzić zabezpieczenia i/lub funkcjonalność naszej Strony i/lub Aplikacji lub infekować ją Złośliwym Programem;
   • przekazywać środki jedynie z własnej karty kredytowej, debetowej lub konta bankowego. Nie zlecać transferu w imieniu innej osoby;
   • nie otwierać u nas więcej niż jednego konta;
   • bezpiecznie przechowywać Numer Referencyjny, nie udostępniać Numeru Referencyjnego ani żadnych innych szczegółów transakcji nikomu poza Odbiorcą;
   • korzystać z Usługi po to, by przesyłać pieniądze jedynie do osób, które Użytkownik zna osobiście lub by płacić za towary i usługi nabyte od dostawców, o których Użytkownik ma wystarczającą wiedzę i których tożsamość zweryfikował. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Azimo Ltd. nie nie ma kontroli nad dostawcami oraz nad towarami i usługami, za które Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem naszej Usługi, i że nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem i dostawę tych towarów lub usług Użytkownikowi.
  5. Użytkownik rozumie i akceptuje, że:
   • Jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania informacji o Użytkownikach i transakcjach, które realizujemy, przez okres do 5 lat lub każdorazowo zgodnie z wymogami prawa bądź organów regulacyjnych;
   • Waluta wymieniana w ramach Usługi będzie wymieniana po naszym kursie wymiany (udostępniany na Stronie internetowej i/lub w Aplikacji, lub zgodnie z informcją przekazaną Użytkownikowi przed wydaniem Potwierdzenia);
   • Zastrzegamy sobie prawo do zwiększania Spreadu FX, kiedy rynki są zamknięte (weekendy, święta, dni wolne), aby zapobiec stratom spowodowanym przez wahania kursu walut i zapewnić wypłaty naszym klientom (oferowany kurs wymiany będzie przedstawiony na naszej stronie domowej, a kurs ostateczny na stronie podsumowującej transakcję, przed potwierdzeniem transakcji);
   • Niektóre kraje narzucają minimalne i maksymalne progi dotyczące kwot, które można przesyłać za pośrednictwem naszej Usługi;
   • Użytkownik ponosi wobec nas odpowiedzialność za wszystkie straty, które poniesiemy w związku z oszustwami bądź nielegalną działalnością Użytkownika;
   • Użytkownik musi powiadomić nas jak najszybciej, jeżeli sądzi lub podejrzewa, że transfer środków nie został zrealizowany prawidłowo lub że kwota nie została odebrana albo została odebrana częściowo;
   • Użytkownik ma obowiązek przekazać Odbiorcy informacje, które ten musi dostarczyć, aby odebrać pieniądze przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi (takie jak dowód tożsamości ze zdjęciem, dokładna kwota zlecenia i Numer Referencyjny).
 11. Opłaty i sposoby płatności
  1. Ceny Usługi obejmują Spread FX i Opłaty.
  2. Nasze Opłaty zmieniają się co pewien czas, lecz zmiany Opłat nie mają zastosowania do zleceń, w odniesieniu do których już wysłaliśmy Użytkownikowi Potwierdzenie.
  3. W przypadku wysyłania pieniędzy za pośrednictwem formularza odbiorcy transakcję można opłacić przelewem bankowym, kartą debetową lub kredytową bądź alternatywnymi metodami płatności, o ile są dostępne (Sofort i Ideal). W przypadku wysyłania pieniędzy za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego transakcję można opłacić kartą kredytową lub debetową.
  4. Jeżeli Użytkownik płaci kartą debetową, zostanie ona obciążona od razu, gdy przyjmiemy prośbę Użytkownika o wykonanie transferu.
  5. W przypadku przelewu SWIFT, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty, które mogą pobrać banki (ze strony nadawcy lub odbiorcy).
  6. Kiedy Użytkownik płaci kartą debetową i jego zlecenie zostanie odrzucone przez jego bank lub wydawcę karty, rachunek bankowy Użytkownika nie zostanie obciążony. Może się jednak zdarzyć, że bank Użytkownika lub wydawca karty zatrzyma kwotę, którą Użytkownik próbował przekazać. Jeżeli tak się stanie, Użytkownik musi skontaktować się ze swoim bankiem lub wydawcą karty, by rozwiązać tę sprawę.
  7. Okresowo Azimo Ltd. i nasi partnerzy oferujemy obniżki opłat w ramach organizowanych promocji. Promocje podlegają Warunkom Umowy i będą honorowane zgodnie z ich warunkami podanymi do publicznej wiadomości.
 12. Anulowanie zlecenia i zwrot pieniędzy
  1. Użytkownik ma prawo anulować zlecenie, zanim płatność zostanie przekazana Odbiorcy. W przypadku wysłania pieniędzy za pośrednictwem formularza odbiorcy z uprawnienia tego można skorzystać:
   W przypadku wysłania pieniędzy za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego z uprawnienia tego można skorzystać:
   • wybierając opcję „Anuluj” w aplikacji; lub
   • wysyłając nam e-mail na pomoc@azimo.com.
  2. Jeżeli Użytkownik pragnie skorzystać ze swojego prawa do anulowania zlecenia po tym, jak już zapłacił nam środki, które mają być przekazane:
   • zwrócimy zapłaconą kwotę przeznaczoną dla Odbiorcy jedynie pod warunkiem, że nie została ona jeszcze wypłacona Odbiorcy na podstawie pierwotnych instrukcji Użytkownika poprzedzających żądanie anulowania; i
   • zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania Opłat za Usługę (i możemy obciążyć Użytkownika tymi Opłatami, jeżeli jeszcze nie zostały zapłacone); i
  3. jeżeli w chwili powiadomienia nas przez Użytkownika o chęci anulowania transferu już przekazaliśmy środki któremuś z naszych partnerów w kraju przeznaczenia, możemy nie być w stanie anulować zlecenia, gdyż procedury odwołania u naszych partnerów różnią się pod względem czasu realizacji i stopnia złożoności, a przy tym często wymagają komunikacji w różnych strefach czasowych.
  4. Zwrot pieniędzy może trwać do 7 dni roboczych, a zależy to również od działania banku klienta, co pozostaje poza naszą kontrolą.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu kwot mniejszych niż 3£ lub 3€ oraz do pobierania opłat w wysokości 3£ lub 3€ za zwrot środków (zależnie od waluty, w której Użytkownik nam płaci), jeżeli klient zażądał zwrotu bez naszej winy.
  6. Jeżeli nie przekażemy środków do Odbiorcy zgodnie ze zleceniem w ciągu 45 dni od uzyskania instrukcji od Użytkownika, a Użytkownik przestrzegał naszych procedur i pod każdym względem postępował zgodnie z naszą polityką, wówczas Użytkownik może złożyć prośbę o zwrot przekazanych nam pieniędzy przeznaczonych dla Odbiorcy.
  7. Jeżeli Odbiorca nie odbierze pieniędzy w ciągu 13 miesięcy od dnia, w którym będą one dostępne do odbioru, uznaje się, że Użytkownik zrzeka się wszystkich praw do anulowania zlecenia lub do zwrotu przekazanych pieniędzy lub Opłat.
  8. Ważność zlecenia wygasa po upływie 1 miesiąca. W przypadku, gdy pieniądze nie zostały odebrane (w przypadku przekazów gotówkowych) lub zlecenie wymaga korekty, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zlecenia bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, oraz do zwrotu Użytkownikowi kwoty, która miała zostać przekazana. Zwrot nie obejmuje Opłat za Usługę, które zatrzymamy.
  9. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przesyłać pieniądze za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego i wyśle środki na nieprawidłowy numer, transakcja zostanie anulowana po upływie 5 dni, a środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy, którego dane wcześniej otrzymaliśmy od Użytkownika. Środki zostaną wpłacone na rachunek bankowy, którego dane otrzymaliśmy od Użytkownika.
 13. Promocje
  1. Wszystkie promocje, bonusy bądź oferty specjalne proponowane przez Azimo podlegają określonym Warunkom Promocji, i każdy dodatkowy bonus przyznany do Twojego konta musi zostać wykorzystany zgodnie z tymi Warunkami.
  2. W pewnych sytuacjach możemy zakończyć promocje, bonusy bądź oferty specjalne przed upływem zapowiadanego okresu lub przedłużyć okres trwania promocji, bonusów bądź ofert specjalnych, zazwyczaj z powodu nadużyć, ograniczonych możliwości realizacji oferty lub wystąpienia błędu.
  3. Azimo zastrzega sobie prawo do wykluczania pewnych krajów z ofert promocyjnych.
  4. W razie gdyby firma Azimo miała powody do podejrzeń, że użytkownik naszego serwisu nadużył, nadużywa lub próbuje nadużyć bonusu czy innej promocji, albo może odnieść korzyści z nadużycia bądź braku dobrej woli wobec polityki przyjętej przez Azimo, wówczas Azimo może wedle własnego uznania odmówić przyznania, wstrzymać przyznanie lub wycofać przyznane dowolnemu użytkownikowi bonusy bądź promocje, a także unieważnić dowolną politykę stosowaną wobec tego użytkownika, czy to tymczasowo czy stale, lub zakończyć dostęp tego użytkownika do jego konta.
 14. Skargi
  1. Cenimy sobie opinie naszych Użytkowników, gdyż pomagają nam one podnieść jakość naszych usług. Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury wnoszenia skarg. Użytkownik może złożyć skargę na dowolny aspekt Usługi, którą w formie pisemnej prześle pocztą tradycyjną lub elektroniczną na poniższe adresy:Skarga Użytkownika zostanie dokładnie zbadana i dołożymy wszelkich należytych starań, by przedstawić Użytkownikowi wyniki naszej analizy w ciągu 7 dni od otrzymania skargi.
  2. Jeżeli Użytkownik nadal będzie niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia jego skargi lub z wyniku naszego postępowania w tej sprawie, ma prawo skierować swoją skargę do Urzędu Rzecznika Finansowego: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Tel: 0800 0234 567, Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
 15. Regulacje dotyczące transferu pieniędzy i usług płatniczych
  Rozporządzenia o Usługach Płatniczych z 2009 roku (Payment Services Regulations 2009 (SI 2009/209) (zwane dalej “Rozporządzeniami”) regulują przekazy środków pieniężnych do obiorców na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), gdzie transfer środków jest realizowany w euro, funtach sterlingach lub walucie państwa EOG, które nie przyjęło euro jako swojej waluty. Rozporządzenia regulują usługi finansowe, które mają komponent elektroniczny, i przyporządkowują dostawców usług płatniczych do pewnych kategorii, a także wymagają od niektórych instytucji płatniczych autoryzacji przez FCA (brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych) i przestrzegania zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: pomoc@azimo.com
 16. Komunikaty pisemne
  Stosowne ustawy i rozporządzenia wymagają, aby część informacji przesyłanych przez nas do Użytkownika, jak też korespondencja między Użytkownikiem a nami miała formę pisemną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich pisemnych komunikatów drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że informacje przekazywane za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji będą wiążące dla celów niniejszej Umowy między Użytkownikiem a Azimo Ltd. Powyższa klauzula nie ma wpływu na ustawowe prawa Użytkownika.
 17. Powiadomienia I komunikaty
  Wszystkie powiadomienia kierowane do Azimo Ltd. muszą być sporządzone w języku angielskim i przesyłane na adres: Azimo Ltd., 9th Floor 107 Cheapside, London, United Kingdom, EC2V 6DN. Azimo Ltd. może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące różnych aspektów Usługi lub zlecenia, korzystając z poczty elektronicznej lub tradycyjnej i adresu podanego nam przez Użytkownika, albo kontaktować się z nim w inny sposób dopuszczalny na mocy niniejszych Warunków Umowy. Powiadomienia skierowane do Użytkownika będą uważane za otrzymane i należycie doręczone natychmiast po wysłaniu e-maila na podany nam adres, a w przypadku wysłania powiadomienia na adres pocztowy, jeden dzień po nadaniu dla przesyłek krajowych i 6 dni po nadaniu w przypadku przesyłek międzynarodowych.
 18. Przeniesienie praw i obowiązków
  1. Azimo Ltd ma prawo, bez zgody Użytkownika, przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Umowy i z wszelkich Umów na dowolnego z naszych partnerów lub na jakąkolwiek osobę, która przejmie nasze przedsiębiorstwo. Wszelkie takie przeniesienie praw i obowiązków wejdzie w życie po powiadomieniu Użytkownika (wliczając powiadomienia przesyłane za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji).
  2. Azimo Ltd. ma prawo wywiązywać się z zobowiązań wobec Użytkownika za pośrednictwem podwykonawców, agentów i innych stron trzecich.
  3. Użytkownik może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Azimo Ltd.
 19. Zrzeczenie się praw
  1. Jeżeli w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy Azimo Ltd. nie domaga się ścisłego przestrzegania któregokolwiek z zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy bądź któregokolwiek punktu niniejszych Warunków Umowy, albo jeżeli nie korzystamy z naszych praw bądź możliwości dochodzenia roszczeń, które przysługują nam na mocy Umowy lub ustaw, nie stanowi to zrzeczenia się tych praw lub możliwości dochodzenia roszczeń i nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania tych zobowiązań.
  2. Odstąpienie od przysługujących nam praw w razie jakiegokolwiek niewywiązywania się z obowiązków nie stanowi zrzeczenia się tych praw w przypadku jakichkolwiek przyszłych naruszeń.
  3. Odstąpienie przez nas od jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Umowy wymaga wyraźnego oświadczenia o zrzeczeniu się tych praw oraz powiadomienia o tym Użytkownika na piśmie zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy.
 20. Zasada rozdzielności
  Jeżeli jakikolwiek Sąd lub kompetentny organ uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Umowy jest w jakimkolwiek zakresie nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków ani na Umowę, które zachowają swoją ważność w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
 21. Niepodzielność umowy
  1. Niniejsze Warunki Umowy oraz wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość porozumienia zawartego między Azimo Ltd. a Użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze ustne, pisemne czy wynikające z negocjacji ustalenia, porozumienia i umowy dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków Umowy.
  2. Użytkownik oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę i zatwierdzając niniejsze Warunki Umowy nie opiera się na jakichkolwiek zapewnieniach ani gwarancjach (złożonych nieumyślnie lub przez niedbalstwo) innych niż te wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach Umowy i we wspomnianych w nich dokumentach, oraz nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń prawnych z tego tytułu.
  3. Niniejsza klauzula w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za oszustwo.
 22. Nasze prawo do zmiany niniejszych warunków umowy
  1. Azimo Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek oraz zastępowania niniejszych Warunków Umowy raz na jakiś czas.
  2. Nasze Warunki Umowy obowiązujące w momencie, kiedy Użytkownik zamawia nasze Usługi, będą miały zastosowanie do celu danego zamówienia. Może się zdarzyć, że Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Warunków Umowy po złożeniu zlecenia, ale przed wysłaniem przez nas Potwierdzenia, a w takim wypadku, o ile Użytkownik nie powiadomi nas w rozsądnym terminie, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni, że chce anulować zlecenie, zastosowanie będzie miała zmieniona wersja Warunków.
 23. Prawa osób trzecich
  1. Osoba, która nie jest stroną niniejszej Umowy, nie ma żadnych praw do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy na mocy Ustawy o Umowach (Prawa osób trzecich) z 1999 roku (Contracts Act 1999 - Rights of Third Parties).
 24. Prawo I jurysdykcja
  Umowy na zakup naszych usług za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub Aplikacji i wszelkie spory lub roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tych umów, ich przedmiotu lub sposobu ich zawarcia (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z takich Umów lub sposobu ich zawarcia (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Powyższa klauzula nie ma wpływu na ustawowe prawa Użytkownika.
 25. Własność intelektualna
  1. Strona internetowa, jej zawartość, nazwa AZIMO i inne nazwy, loga, oznakowanie, nazwy domen, adresy e-mail oraz inne wskaźniki oryginalnego dizajnu prezentowane na Stronie internetowej lub w Aplikacji w związku z naszymi produktami i/lub usługami, a także powiązana z nimi i zawarta w nich cała własność intelektualna (w tym między innymi prawa autorskie, patenty, prawa do bazy danych, znaki towarowe) ("prawa do własności intelektualnej") są własnością Azimo Ltd., naszych partnerów lub licencjodawców będących osobami trzecimi. Inne nazwy i loga produktów, usług i firm będących osobami trzecimi prezentowane na Stronie internetowej mogą być znakami towarowymi osób trzecich. Użytkownik nie nabywa żadnych takich praw, tytułów ani udziałów w żadnych prawach własności intelektualnej z powodu Usług lub Umowy, i wszystkie prawa, tytuły i udziały w Stronie internetowej i Aplikacji pozostają własnością Azimo Ltd i/lub własnością wspomnianych innych osób trzecich.
  2. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej i Aplikacji jedynie dla celów uczciwego korzystania z naszej Usługi jako osoba prywatna lub klient biznesowy i tylko w zakresie dozwolonym przez niniejsze Warunki Umowy lub przedstawionym na Stronie internetowej. Użytkownik ma prawo jedynie do oglądania i zachowania kopii podstron Strony internetowej dla własnego osobistego użytku. Strona internetowa i Aplikacja i Usługi nie mogą być wykorzystywane do celów testowania Usługi ani do pozyskania informacji o Usłudze lub o nas. Użytkownik nie może powielać, upubliczniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, uczestniczyć w przeniesieniu praw lub sprzedaży, umieszczać w internecie ani w żaden sposób dystrybuować ani wykorzystywać Strony internetowej, Aplikacji ani żadnej ich części do użytku publicznego lub zarobkowego bez naszej wyraźnej zgody pisemnej. Użytkownik nie może: (a) używać żadnego robota, pająka, scrapera ani innego zautomatyzowanego urządzenia, by dostać się do Strony internetowej lub do Aplikacji; i/lub (b) usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych informacji o prawach własności intelektualnej ani opisów przedstawionych na Stronie internetowej (ani na drukowanych podstronach Strony internetowej).
 26. Jak otrzymać premię za polecenie
  Właściciele istniejących kont Azimo mogą otrzymać premię za polecenie znajomego w wysokości 10 GBP (lub ekwiwalent tej kwoty*) doliczaną do kwalifikujących się transakcji, w przypadku gdy ich znajomy lub nowy użytkownik Azimo kliknie w unikalny link polecający lub wprowadzi unikalny kod polecenia podczas rejestracji, a następnie zrealizuje kwalifikującą się transakcję za pośrednictwem platformy Azimo. Nie ma ograniczeń co do liczby poleceń wysyłanych przez danego użytkownika ani liczby punktów, jakie może on uzyskać za polecenie, jednak w ramach pojedynczej kwalifikującej się transakcji można użyć tylko jednego kodu polecenia. Nie można łączyć kodów za polecenia z innymi kodami promocyjnymi. W przypadku wysyłania pieniędzy za pośrednictwem numeru telefonu nie jest również możliwe wykorzystywanie kodów promocyjnych i premii za polecenia.
 27. Czym jest kwalifikująca się transakcja?
  Transakcja kwalifikująca musi być wykonana do innego kraju i opiewać na kwotę wysyłaną* co najmniej 100 GBP (lub równowartość tej kwoty**) i musi być pierwszą transakcją zrealizowaną przez użytkownika, który otrzymał kod polecający. Jeżeli wartość pierwszej transakcji zrealizowanej przez użytkownika nie przekracza kwoty kwalifikującej, kod polecający może zostać użyty podczas realizacji kolejnej transakcji na kwotę równą lub wyższą od kwoty kwalifikującej. Kod polecający nie ma daty ważności.
 28. Jak udostępniać kody polecające
  Kody polecające należy udostępniać jedynie osobom, które użytkownik zna osobiście. Należy je udostępniać za pomocą platform, które dają uzasadnioną podstawę do przyjęcia, że odbiorcami kodów będą znajomi użytkownika. Azimo zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania premii za polecenie, jeżeli zaistnieje podejrzenie manipulacji ze strony użytkowników korzystających z programu poleceń, takich jak tworzenie duplikatów kont z różnymi danymi kontaktowymi, udostępnianie kodów w niepożądany sposób (spam) oraz jakiekolwiek inne działania, które zostaną przez Azimo uznane za podjęte w złej wierze, obraźliwe lub naruszające warunki niniejszej umowy.
 29. Jak zażądać pieniędzy
  1. Aby wnioskować o pieniądze, wystarczy wprowadzić kwotę i dotknąć opcji „Zażądaj” w aplikacji mobilnej.
  2. Żądać pieniędzy można wyłącznie w przypadku kontaktów posiadających numer telefonu w jednym z krajów wysyłania lub już będących nadawcami w systemie Azimo. Nadawca otrzyma wiadomość SMS z danymi wniosku i będzie mieć możliwość pobrania aplikacji, zarejestrowania się, zweryfikowania numeru telefonu oraz sfinalizowania transakcji ― będzie też mógł po prostu otworzyć aplikację Azimo i sfinalizować transakcję. Wkrótce po opłaceniu i sfinalizowaniu transakcji Użytkownik jako wnioskujący otrzyma powiadomienie SMS o wysłaniu pieniędzy.
  3. Wniosek na niezarejestrowany numer Użytkownik może wysyłać tylko raz, dopóki taki numer nie zostanie zweryfikowany. Po rejestracji Użytkownik otrzyma od nas SMS-em na podany przez siebie numer 4-cyfrowy kod weryfikacyjny. Udane wprowadzenie kodu będzie oznaczać pozytywną weryfikację numeru telefonu.
  4. Użytkownik może anulować wniosek, o ile transakcja nie została już opłacona kartą debetową lub kredytową, czyli do momentu otrzymania w aplikacji mobilnej potwierdzenia takiej płatności.
 30. Odpowiedzialność oraz prawo właściwe
  Niniejsze warunki są zgodne z prawem Anglii i Walii. Azimo zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków oraz do zakończenia programu polecającego w dowolnym momencie. Azimo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z programu polecającego w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy.

  * 10 GBP / 10 EUR / 10 CHF / 100 SEK / 100 DKK / 100 NOK ** 100 GBP / 100 EUR / 100 CHF / 1000 SEK / 1000 DKK / 1000 NOK

  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić Ci najwyższą jakość korzystania z naszego serwisu.