Warunki korzystania z serwisu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Informacje o nas i dane kontaktowe
 4. Poufność/prywatność
 5. Uprawnienia i prawa dostępu
 6. Informacje dostarczane przez nas przed zrealizowaniem transakcji
 7. Sposób zawierania umowy między użytkownikiem a azimo i jak przesyłanie środków działa w praktyce
 8. Informacje dostarczane po przetworzeniu transakcji
 9. Ograniczenie naszej odpowiedzialności
 10. Obowiązki i zobowiązania Użytkownika
 11. Opłaty i sposoby płatności
 12. Anulowanie zleceń i zwrot pieniędzy
 13. Promocje
 14. Skargi
 15. Regulacje dotyczące transferu pieniędzy i usług płatniczych
 16. Komunikaty pisemne
 17. Powiadomienia i komunikaty
 18. Przeniesienie praw i obowiązków
 19. Zrzeczenie się praw
 20. Zasada rozdzielności
 21. Niepodzielność umowy
 22. Nasze prawo do zmiany niniejszych warunków umowy
 23. Prawa osób trzecich
 24. Prawo i jurysdykcja
 25. Własność intelektualna
 26. Warunki poleceń i promocji
 27. Jak zdobyć kredyt za polecenie
 28. Dozwolony użytek programu poleceń
 29. Nasze prawa
 30. Prawo właściwe
 1. Postanowienia ogólne
  1. Przedstawione poniżej Warunki Umowy regulują dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej (zwanej dalej “Stroną internetową”) oraz aplikacji na telefon komórkowy (“Aplikacja”) które umożliwiają transfer pieniędzy (“Usługa”).
  2. Wersja w języku angielskim niniejszych Warunków Umowy jest wersją nadrzędną wobec wszystkich innych wersji językowych. Wszystkie inne wersje językowe, które udostępniamy, pełnią jedynie funkcję informacyjną. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków Umowy lub ich przedmiotu bądź sposobu zawarcia umowy (w tym spory i roszczenia pozaumowne), będą rozpatrywane jedynie w oparciu o wersję angielską.
  3. W niniejszych Warunkach Umowy określenia “my”, “nasz” odnoszą się do Azimo BV, a "Użytkownik” do każdej osoby, która ma dostęp do i/lub korzysta z Usługi.
  4. Użytkownik musi rozumieć, że zaakceptowanie niniejszych Warunków Umowy jest warunkiem dostępu do Usługi i korzystania z niej. W każdej chwili Użytkownik może zażądać kopii niniejszych Warunków Umowy drogą pocztową lub mailem. Prosimy o przysłanie maili na adres: hello@azimo.com.
 2. Definicje
  W niniejszych Warunkach Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie:
  1. “Aplikacja” oznacza aplikację mobilną Azimo, obsługiwaną przez Azimo w celu świadczenia usług transferu pieniędzy oraz dostarczania związanych z tym informacji.
  2. “Pracownik do spraw zgodności” oznacza jednego lub więcej członków zespołu Azimo, który jest odpowiedzialny za zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi transferu pieniędzy (Money Transfer Regulations), ustawami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i z innymi przepisami mającymi zastosowanie;
  3. “Pracownik do spraw zgodności” oznacza jednego lub więcej członków zespołu Azimo, który jest odpowiedzialny za zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi transferu pieniędzy (Money Transfer Regulations), ustawami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i z innymi przepisami mającymi zastosowanie;
  4. “Siła Wyższa” oznacza każdą sytuację, o jakiej mowa w punkcie 9.7;
  5. “Spread FX” - gdy użytkownik płaci za transakcję w jednej walucie, a wypłata następuje w innej walucie, wówczas stosujemy spread FX. Spread FX to różnica między kursem, po którym kupujemy walutę, a kursem, który stosujemy w rozliczeniach z użytkownikiem i o którym użytkownik został powiadomiony w potwierdzeniu zlecenia; ta kwota obejmuje nasze koszty plus niewielką marżę.
  6. “Złośliwy Program” oznacza wirusy komputerowe, trojany, blokady oprogramowania, urządzenia typu "drop dead", bomby logiczne, tylne wejścia, robaki, bomby czasowe, uszkodzone pliki lub inne programy komputerowe, które mają na celu usunięcie, unieruchomienie, dezaktywację, uszkodzenie, zakłócenie działania, niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnych systemów, danych, danych osobowych lub cudzej własności.
  7. “Regulacje dotyczące Transferu Pieniędzy” oznacza stosowne akty prawne Niderlandów – w tym między innymi Ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dutch Financial Supervision Act) i tytuł 7B Holenderskiego Kodeksu Cywilnego – lub kraju, z którego przekazywane są środki bądź w którym mają zostać odebrane, dotyczące (elektronicznych) usług transferów pieniężnych;
  8. “Niedozwolony cel” oznacza każdy niedozwolony prawnie cel (niezależnie od tego, czy jest to niezgodne z prawem kraju, z którego przekazywane są środki, czy tego, w którym mają zostać odebrane, czy z prawem jakiegokolwiek obszaru mającego jurysdykcję nad Azimo, Nadawcą lub Odbiorcą) w tym między innymi, transfer lub odbiór płatności dla celów nielegalnej działalności, transfer środków, które pochodzą z przestępstw lub z prania pieniędzy lub uzyskanych z nielegalnej działalności, transfer środków na cele nielegalnej działalności, transfer środków w celu uniknięcia przejęcia takich środków przez państwowe organy ścigania lub na mocy jakichkolwiek postanowień sądowych, a także wszelkie transfery środków bez zezwolenia ich właściciela;
  9. “Odbiorca” oznacza osobę, która otrzymuje pieniądze za pośrednictwem Usługi,
  10. “Numer referencyjny” to unikatowy numer transakcji, który zostanie nadany Użytkownikowi, i który Odbiorca będzie musiał podać naszym partnerom, aby odebrać przesłaną kwotę.
  11. “Nadawca” oznacza osobę, która inicjuje realizację transferu pieniędzy za pośrednictwem Usługi,
  12. “Transakcja” oznacza każdy transfer pieniędzy, inicjowany przez Użytkownika korzystającego z Usługi i/lub każde inne wykorzystanie Usługi,
  13. “Strona internetowa” oznacza stronę internetową Azimo.com obsługiwaną przez Azimo w celu świadczenia usług transferu pieniędzy oraz dostarczania związanych z tym informacji.
 3. Informacje o nas i dane kontaktowe
  1. Azimo obsługuje stronę internetową (Strona internetowa) i aplikację na telefony komórkowe (Aplikacja), które umożliwiają użytkownikom przesyłanie środków pieniężnych za pomocą sprzętu połączonego z internetem i/lub telefonu komórkowego.
  2. Azimo jest spółką utworzoną i licencjonowaną zgodnie z prawem obowiązującym w Niderlandach (numer rejestracyjny 07895399), prowadzącą działalność w zakresie przesyłania środków pieniężnych, z siedzibą pod adresem: Strawinskylaan 3101, 1077 ZX, Amsterdam.
  3. Azimo podlega uregulowaniom De Nederlandsche Bank (R142440).
  4. Nasze dane kontaktowe:
   • Adres do korespondencji: Azimo BV, Strawinskylaan 3101, 1077 ZX, Amsterdam,
   • Email: hello@azimo.com,
   • Strona internetowa: www.azimo.com
 4. Poufność/prywatność
  1. Jako instytucja podlegająca ścisłym regulacjom prawnym i mająca na celu świadczenie Usługi, jesteśmy prawnie zobowiązani do pozyskiwania, weryfikacji i rejestrowania informacji o naszych klientach. W związku z tym możemy zwracać się do Użytkowników lub korzystać z wszelkich legalnych źródeł w celu uzyskania danych osobowych i wymaganych informacji „Poznaj swojego klienta” o Użytkowniku przed wykonaniem Usługi.
  2. Dane osobowe o Użytkowniku będą traktowane i przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w ścisłej zgodzie ze stosownymi przepisami i regulacjami prawnymi.
  3. Informacje o Użytkowniku będą traktowane jako poufne, o ile nie są już powszechnie znane lub zostaną upublicznione bez naszej winy.
  4. Możemy ujawnić informacje o kliencie, jeżeli wymaga tego od nas prawo, nasi partnerzy finansowi, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków regulacyjnych, postanowienie sądowe, jakikolwiek wymóg ustawowy, przepis lub rozporządzenie, policja bądź inne kompetentne organy władzy w związku z zapobieganiem przestępstwom lub ich wykrywaniem, albo w celu zwalczania nadużyć finansowych, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Możemy również zgłaszać podejrzane działania odpowiednim organom ścigania lub organom rządowym.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące poufności, prywatności i ochrony danych zawarte są w naszej Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem https://azimo.com/pl/polityka-prywatnosci-dla-eog..
 5. Uprawnienia i prawa dostępu
  1. Korzystanie z Usługi oznacza, że Użytkownik gwarantuje, iż ma ukończone 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.
  2. Bez uszczerbku dla naszych praw w związku z dowolnym zleceniem Usługi, dla której wydaliśmy Potwierdzenie (zgodnie z punktem 7 poniżej), Azimo zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie wyłączyć lub zawiesić dostęp Użytkownika do Usługi bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli:
   • Użytkownik korzysta z Usługi lub próbuje z niej korzystać w jakimkolwiek Niedozwolonym celu;
   • Użytkownik próbuje przekazać lub pobrać środki z rachunku, który nie należy do niego;
   • Otrzymujemy sprzeczne oświadczenia dotyczące własności lub prawa do wycofania środków z rachunku karty debetowej bądź kredytowej;
   • Użytkownik dostarczył nam fałszywe dowody tożsamości lub nie dostarczył prawdziwych, dokładnych, aktualnych i wyczerpujących danych o swojej tożsamości ani szczegółów dotyczących transakcji;
   • Użytkownik nie przeszedł naszych kontroli należytej staranności wobec klienta i kontroli sankcji stosowanych wobec niego
   • Użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków Umowy;
   • Mamy powody wierzyć, że doszło do wystąpienia którejś z powyższych sytuacji lub że istnieje prawdopodobieństwo jej wystąpienia;
   • W razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 7.4.
   • Użytkownik próbuje ingerować w, włamywać się do, modyfikować, przeciążać bądź w inny sposób niszczyć lub obchodzić zabezpieczenia i/lub funkcjonalność naszej Strony i/lub Aplikacji lub zainfekować ją Złośliwym Programem;
   • Pracownik do spraw zgodności uznał, iż należy podjąć taką decyzję.
   Postanowienia punktu 7.5 mają zastosowanie.
 6. Informacje dostarczane przez nas przed zrealizowaniem transakcji
  1. Jeżeli środki są przesyłane za pośrednictwem formularza odbiorcy, przed zrealizowaniem transakcji Użytkownik otrzyma następujące informacje:
   • Kwota, którą otrzyma Odbiorca;
   • Maksymalna suma opłat (wliczając spread FX), którymi zostanie obciążony Użytkownik,
   • Kurs wymiany walut, który zostanie zastosowany dla danej transakcji,
   • Miejsce odbioru pieniędzy i dokumenty, które musi okazać Odbiorca, by odebrać przekazaną kwotę (w przypadku odbioru gotówki),
   • Przybliżony czas, jaki upłynie, zanim środki pieniężne będą dostępne dla odbiorcy.
   Zlecenie transakcji pozostanie ważne przez 24 godziny (lub 5 dni w przypadku przelewów bankowych) od momentu złożenia zlecenia transakcji, aby Użytkownik zapłacił nam wartość transakcji. Jeżeli nie otrzymamy stosownych środków w tym czasie, zlecenie zostanie anulowane zgodnie z punktem 12.2., a Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności złożenia nowego zlecenia.
 7. Sposób zawierania umowy między użytkownikiem a azimo i jak przesyłanie środków działa w praktyce
  1. Po złożeniu zlecenia transferu środków za pośrednictwem formularza odbiorcy na stronie internetowej, Użytkownik otrzyma od nas e-mail z potwierdzeniem, że zlecenie do nas wpłynęło. Po złożeniu zlecenia transferu środków za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik otrzyma potwierdzenie w Aplikacji. Każde złożenie zlecenia transakcji będzie traktowane jako wyraźna zgoda i upoważnienie do wykonania takiego zlecenia. Każdą zgodę Użytkownik może wycofać do momentu, kiedy środki zostaną przekazane Odbiorcy zgodnie z postanowieniami punktu 12.
  2. Zlecenie transakcji stanowi jedynie ofertę zakupu naszych usług, którą możemy przyjąć wedle naszego uznania. W ramach realizacji zlecenia poinformujemy o wymaganych opłatach i kursie wymiany. To jeszcze nie oznacza przyjęcia przez nas zlecenia. O przyjęciu zlecenia Użytkownik zostanie powiadomiony w e-mailu potwierdzającym, że zlecenie jest przetwarzane (zwanym dalej “Potwierdzeniem"). Umowa między Użytkownikiem a Azimo (zwana dalej “Umową”) zostanie zawarta dopiero po wysłaniu Potwierdzenia. Transakcja wciąż może zostać wycofana przez Użytkownika po otrzymaniu Potwierdzenia, ale przed wypłatą środków Odbiorcy zgodnie z punktem 12.
  3. Umowa dotyczy jedynie tych usług, których przyjęcie do realizacji zostało potwierdzone w Potwierdzeniu.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnej transakcji (również po wysłaniu Potwierdzenia), jeżeli:
   • Nie otrzymaliśmy wiarygodnego dowodu tożsamości Użytkownika;
   • Dostarczone przez Użytkownika informacje są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niepełne;
   • Nie jesteśmy w stanie skontaktować się z Użytkownikiem, korzystając z podanych przez niego danych kontaktowych;
   • Zlecenie transferu, informacje lub dokumenty nie zostały dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem, abyśmy mogli je przetworzyć zgodnie z żądaniem Użytkownika;
   • Użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków Umowy;
   • Użytkownik lub złożone przez niego zlecenie nie spełnia stosownych wymagań prawnych lub służy Celowi niedozwolonemu;
   • Realizacja zlecenia może nas narazić na ponoszenie odpowiedzialności finansowej;
   • Nie jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia ze względu na różne godziny pracy, kursy wymiany walut lub dostępność danej waluty, albo z powodu wystąpienia Siły Wyższej;
   • Mamy powody wierzyć, że doszło do wystąpienia którejś z powyższych sytuacji lub że istnieje prawdopodobieństwo jej wystąpienia;
   • Pracownik do spraw zgodności uznał, iż należy podjąć taką decyzję.
   Powiadomimy Użytkownika o wszelkich sytuacjach wykorzystania naszych praw, o których mowa w niniejszym punkcie, podając przyczyny i procedury wymagane do poprawy tego stanu rzeczy, o ile nie będzie to zabronione stosownymi przepisami i regulacjami.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, koszty czy straty poniesione przez Nadawcę lub Odbiorcę lub jakąkolwiek stronę trzecią, jeżeli w wyniku okoliczności, o których mowa w punktach 5.2 i 7.4 przelew środków nie zostanie zrealizowany zgodnie ze zleceniem.
 8. Informacje dostarczane po przetworzeniu transakcji
  Po przetworzeniu danych związanych z transakcją do Użytkownika zostanie wysłany e-mail z następującymi informacjami:
  1. Numer referencyjny transakcji,
  2. Potwierdzenie dokładnej kwoty, którą wysyłamy do Odbiorcy w imieniu Użytkownika, przedstawionej zarówno w walucie wpłaty jak i w walucie wypłaty,
  3. Potwierdzenie pobranej Opłaty (wliczając spread FX),
  4. Kurs wymiany walut zastosowany do danej transakcji,
  5. Miejsce odbioru pieniędzy i dokumenty, które musi okazać Odbiorca, by odebrać przekazaną kwotę (w przypadku odbioru gotówki)
  6. Potwierdzenie banku, do którego zostały wysłane pieniądze (w przypadku lokaty bankowej),
  7. Przybliżony termin, kiedy środki pieniężne będą dostępne dla Odbiorcy.
 9. Ograniczenie naszej odpowiedzialności
  1. Jeżeli transakcja zlecona przez Użytkownika zostanie zrealizowana z opóźnieniem albo wcale, Użytkownik może mieć prawo do zwrotu pieniędzy lub do rekompensaty na mocy Regulacji prawnych dotyczących transferu pieniędzy, o czym mowa w punkcie 12. 1. Więcej informacji na temat zwrotów i rekompensat można uzyskać, pisząc do nas na adres: hello@azimo.com.
  2. Prośba o zwrot lub rekompensatę musi być poparta wszystkimi dostępnymi dowodami.
  3. Nasza łączna skumulowana odpowiedzialność, wynikająca z prawa kontraktowego, deliktowego czy innego, jest wyraźnie ograniczona do większej z poniższych kwot: (a) kwota jakiejkolwiek opłaty, która została do nas wpłacona; (b) €500. Wymienione ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do każdej pojedynczej transakcji, czynności, zaniechania lub zdarzenia oraz do dowolnej liczby powiązanych transakcji, czynności, zaniechań lub zdarzeń. Niezależnie od ogólności powyższych postanowień, jeżeli zlecenie transferu złożone przez Użytkownika i potwierdzone przez nas będzie się opóźniało lub nie zostanie zrealizowane, a Użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu pieniędzy lub rekompensaty na podstawie Regulacji prawnych dotyczących transferu pieniędzy, Azimo wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność w zakresie takiego opóźnionego lub niezrealizowanego transferu (w tym za wszelkie żądania zwrotów) do pierwotnej wartości danej transakcji.
  4. Za wyjątkiem sytuacji przedstawionych w punkcie 9.5, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani wobec żadnej strony trzeciej w zakresie Usług, czy to za niedopełnienie warunków umowy, czy za czyny niedozwolone (w tym zaniedbanie), wprowadzenie w błąd, bezpodstawne wzbogacenie ani za żadne inne sytuacje prowadzące do jakichkolwiek szkód pośrednich, przypadkowych, wtórnych lub szczególnych, w tym do utraty zysków lub oszczędności lub przewidywanych zysków bądź oszczędności, do utraty danych, straty okazji, utraty reputacji, dobrego imienia lub firmy i jakiejkolwiek straty ekonomicznej, nawet gdy zostaniemy wcześniej powiadomieni o możliwości takiej straty.
  5. Postanowienia niniejszej klauzuli w żaden sposób:
   • nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkody niemajątkowe wynikające z naszego zaniedbania,
   • nie wyłączają naszej odpowiedzialności za dokonane przez nas oszustwo, świadome wprowadzenie w błąd lub rażące zaniedbanie.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem ani dostawę towarów i usług, za które Użytkownik płaci za pośrednictwem naszej Usługi.
  7. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Umowy z Użytkownikiem ani za niewykonanie lub opóźnione wykonanie zobowiązań Umowy, będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem czynów, zdarzeń, zaniechań lub wypadków będących poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi, gdy przyczyną naszego niewywiązania się z zobowiązań są:
   • nieprzewidywalna klęska żywiołowa, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wichura bądź inna katastrofa naturalna, wybuch lub przypadkowe uszkodzenie, wojna, groźba wojny lub przygotowania do wojny, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, embargo, kontrole eksportowe, zerwanie stosunków dyplomatycznych lub podobne działania, atak terrorystyczny, wojna domowa, niepokoje społeczne, zamieszki, pandemia lub epidemia, spory zbiorowe, braki surowców lub komponentów, powszechne zakłócenia w transporcie, systemach telekomunikacyjnych, dostawach prądu i innych usługach komunalnych;
   • ustawy, dekrety, przepisy prawne, rozporządzenia, restrykcje nakładane przez jakikolwiek rząd lub państwo;
   • działania lub zaniechania stron trzecich;
   • awarie systemów łączności, których nie można w sposób uzasadniony uznać za pozostające pod naszą kontrolą, i które mogą mieć wpływ na dokładność lub terminowość wiadomości przysyłanych do nas przez Użytkownika;
   • wszelkie straty lub opóźnienia w transmisji wiadomości, wynikające z korzystania z usług dowolnego dostawcy internetu lub spowodowane działaniem przeglądarki albo innego oprogramowania, na które nie mamy wpływu; lub
   • jakikolwiek Złośliwy Program zakłócający Usługę
   (z których każde jest wystąpieniem “Siły Wyższej”).
  8. Nasze działania w celu wywiązania się z Umowy uważa się za zawieszone na okres, w którym występują zdarzenia Siły Wyższej, a termin realizacji w takim przypadku zostanie przedłużony o ten okres. Dołożymy wszelkich należytych starań, by znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wznowienie realizacji postanowień Umowy pomimo wystąpienia Siły Wyższej.
  9. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy Użytkownik dostarczy nam nieprawidłowe informacje o Odbiorcy, w tym między innymi błędy i literówki. Jeżeli przekazane środki zostaną odebrane przez osobę inną niż Odbiorca z powodu niedostarczenia prawidłowych danych, nasza odpowiedzialność ograniczy się jedynie do rozsądnej pomocy w próbie odzyskania tych środków. Za taką pomoc możemy pobrać od Użytkownika opłatę.
 10. Obowiązki i zobowiązania Użytkownika
  1. Użytkownik może korzystać z Usługi tylko jeżeli ma ukończone 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.
  2. Użytkownik musi uiścić Opłaty za każdą dostarczoną mu przez nas Usługę.
  3. Użytkownik będzie przestrzegał postanowień niniejszych Warunków Umowy oraz wszelkich stosownych ustaw, zasad i przepisów.
  4. W związku z rejestracją Użytkownika i korzystaniem z Usługi, Użytkownik ma obowiązek:
   • dostarczyć nam dokładny, aktualny, kompletny i prawdziwy dowód tożsamości oraz wszelkie dodatkowe informacje lub dowody, których możemy zażądać dla potwierdzenia tożsamości Użytkownika;
   • dostarczyć nam wszystkie informacje i dokumenty, o które możemy poprosić, aby móc zrealizować transakcję w zgodzie z wymogami prawa, które mają zastosowanie wobec nas i naszych partnerów;
   • aktualizować wszystkie dostarczane nam informacje, aby były dokładne, aktualne, kompletne i prawdziwe;
   • nie korzystać z Usługi w Celu niedozwolonym ani w związku z takim celem, nie próbować ingerować w, włamywać się do, modyfikować, przeciążać bądź w inny sposób niszczyć lub obchodzić zabezpieczenia i/lub funkcjonalność naszej Strony i/lub Aplikacji lub infekować ją Złośliwym Programem;
   • przelewy pieniężne możliwe są jedynie z karty kredytowej, debetowej lub konta bankowego należącego do właściciela konta w Azimo. Nie jest możliwe wysłanie transakcji w czyimś imieniu;
   • nie otwierać u nas więcej niż jednego konta;
   • bezpiecznie przechowywać Numer Referencyjny, nie udostępniać Numeru Referencyjnego ani żadnych innych szczegółów transakcji nikomu poza Odbiorcą;
   • korzystać z Usługi po to, by przesyłać pieniądze jedynie do osób, które Użytkownik zna osobiście lub by płacić za towary i usługi nabyte od dostawców, o których Użytkownik ma wystarczającą wiedzę i których tożsamość zweryfikował. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Azimo nie nie ma kontroli nad dostawcami oraz nad towarami i usługami, za które Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem naszej Usługi, i że nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem i dostawę tych towarów lub usług Użytkownikowi.
  5. Użytkownik rozumie i akceptuje, że:
   • Jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania informacji o Użytkownikach i transakcjach, które realizujemy, przez okres do 5 lat po zakończeniu naszej relacji biznesowej z Użytkownikiem lub każdorazowo zgodnie z wymogami prawa bądź organów regulacyjnych;
   • Waluta wymieniana w ramach Usługi będzie wymieniana po naszym kursie wymiany (udostępniany na Stronie internetowej i/lub w Aplikacji, lub zgodnie z informacją przekazaną Użytkownikowi przed wydaniem Potwierdzenia) i możemy stosować spread FX. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w nasz kurs wymiany walut w dowolnym momencie, bez uprzedzenia;
   • Zastrzegamy sobie prawo do zwiększania Spreadu FX, kiedy rynki są zamknięte (weekendy, święta, dni wolne), aby zapobiec stratom spowodowanym przez wahania kursu walut i zapewnić wypłaty naszym klientom (oferowany kurs wymiany będzie przedstawiony na naszej stronie domowej, a kurs ostateczny na stronie podsumowującej transakcję, przed potwierdzeniem transakcji);
   • Niektóre kraje narzucają minimalne i maksymalne progi dotyczące kwot, które można przesyłać za pośrednictwem naszej Usługi;
   • Użytkownik ponosi wobec nas odpowiedzialność za wszystkie straty, które poniesiemy w związku z oszustwami bądź nielegalną działalnością Użytkownika lub z powodu nieprzestrzegania Warunków Umowy przez Użytkownika;
   • Użytkownik musi powiadomić nas jak najszybciej, jeżeli sądzi lub podejrzewa, że transfer środków nie został zrealizowany prawidłowo lub że kwota nie została odebrana albo została odebrana częściowo;
   • Użytkownik ma obowiązek przekazać Odbiorcy informacje, które ten musi dostarczyć, aby odebrać pieniądze przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi (takie jak dowód tożsamości ze zdjęciem, dokładna kwota zlecenia i Numer Referencyjny).
 11. Opłaty i sposoby płatności
  1. Ceny Usługi obejmują Spread FX i Opłaty.
  2. Nasze Opłaty zmieniają się co pewien czas, lecz zmiany Opłat nie mają zastosowania do zleceń, w odniesieniu do których już wysłaliśmy Użytkownikowi Potwierdzenie.
  3. W przypadku wysyłania pieniędzy za pośrednictwem formularza odbiorcy transakcję można opłacić przelewem bankowym, kartą debetową lub kredytową bądź alternatywnymi metodami płatności, o ile są dostępne (Sofort i Ideal). W przypadku wysyłania pieniędzy za pośrednictwem Aplikacji, transakcję można opłacić kartą kredytową lub debetową.
  4. Jeżeli Użytkownik płaci kartą debetową, zostanie ona obciążona jak tylko przyjmiemy wniosek Użytkownika o wykonanie transferu.
  5. W przypadku przelewu SWIFT, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty, które mogą pobrać banki (ze strony nadawcy lub odbiorcy).
  6. Kiedy Użytkownik płaci kartą debetową i jego zlecenie zostanie odrzucone przez jego bank lub wydawcę karty, rachunek bankowy Użytkownika nie zostanie obciążony. Może się jednak zdarzyć, że bank Użytkownika lub wydawca karty zatrzyma kwotę, którą Użytkownik próbował przekazać. Jeżeli tak się stanie, Użytkownik musi skontaktować się ze swoim bankiem lub wydawcą karty, by rozwiązać tę sprawę.
  7. Okresowo Azimo i nasi partnerzy oferujemy obniżki opłat w ramach organizowanych promocji. Promocje podlegają Warunkom Umowy i będą honorowane zgodnie z ich warunkami podanymi do publicznej wiadomości.
 12. Anulowanie zleceń i zwrot pieniędzy
  1. Użytkownik ma prawo anulować zlecenie, zanim płatność zostanie przekazana Odbiorcy. Jeżeli Użytkownik wysłał pieniądze za pośrednictwem formularza odbiorcy, z uprawnienia tego może skorzystać:
   Jeżeli Użytkownik wysłał pieniądze za pośrednictwem Aplikacji, z uprawnienia tego może skorzystać:
   • wybierając opcję „Anuluj” w aplikacji; lub
   • pisząc e-mail na adres: hello@azimo.com.
  2. Jeżeli Użytkownik pragnie skorzystać ze swojego prawa do anulowania transakcji lub jeżeli my anulujemy transakcję po tym, jak Użytkownik już zapłacił nam środki, które mają być przekazane:
   • zwrócimy zapłaconą kwotę przeznaczoną dla Odbiorcy jedynie pod warunkiem, że nie została ona jeszcze wypłacona Odbiorcy na podstawie pierwotnych instrukcji Użytkownika poprzedzających żądanie anulowania; i
   • zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania Opłat za Usługę (i możemy obciążyć Użytkownika tymi Opłatami, jeżeli jeszcze nie zostały zapłacone); chyba że transakcja została anulowana z powodu błędnego przetworzenia, braku przetworzenia lub opóźnienia, za które ponosimy odpowiedzialność na mocy Holenderskich Regulacji o Transferach Pieniężnych.
   • jeżeli w chwili powiadomienia nas przez Użytkownika o chęci anulowania transferu już przekazaliśmy środki któremuś z naszych partnerów w kraju przeznaczenia, możemy nie być w stanie anulować zlecenia, gdyż procedury odwołania u naszych partnerów różnią się pod względem czasu realizacji i stopnia złożoności, a przy tym często wymagają komunikacji w różnych strefach czasowych.
  3. Zwrot pieniędzy może trwać do 7 dni roboczych, a zależy to również od działania banku klienta, co pozostaje poza naszą kontrolą.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu kwot mniejszych niż €3 oraz do pobierania opłat w wysokości €3 za zwrot środków (lub odpowiednio do waluty, w której Użytkownik nam płaci), jeżeli klient zażądał zwrotu bez naszej winy.
  5. Jeżeli nie przekażemy środków do Odbiorcy zgodnie ze zleceniem w ciągu 30 dni od uzyskania instrukcji i środków od Użytkownika, a Użytkownik przestrzegał naszych procedur i pod każdym względem postępował zgodnie z naszą polityką, wówczas Użytkownik może złożyć prośbę o zwrot przekazanych nam pieniędzy przeznaczonych dla Odbiorcy.
  6. W przypadku, jeżeli Odbiorca nie skorzysta ze swojego prawa do anulowania transakcji lub my nie anulujemy transakcji zgodnie z niniejszym paragrafem, zlecenie straci ważność po upływie jednego miesiąca. Jeżeli pieniądze nie zostaną odebrane (w przypadku przekazów gotówkowych) lub zlecenie będzie wymagało korekty, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zlecenia bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, oraz do zwrotu Użytkownikowi kwoty, która miała zostać przekazana. Zwrot nie obejmuje Opłat za Usługę, które zatrzymamy.
  7. Jeżeli z jakiegoś powodu transakcja nie zostanie odwołana zgodnie z punktami 12.5 i 12.6, i Odbiorca nie odbierze pieniędzy w ciągu 13 miesięcy od dnia, w którym będą one dostępne do odbioru, uznaje się, że Użytkownik zrzeka się wszystkich praw do anulowania zlecenia lub do zwrotu przekazanych pieniędzy lub Opłat.
 13. Promocje
  1. Wszystkie promocje, bonusy bądź oferty specjalne proponowane przez Azimo podlegają określonym Warunkom Promocji, i każdy dodatkowy bonus przyznany do konta Użytkownika musi zostać wykorzystany zgodnie z tymi Warunkami.
  2. W pewnych sytuacjach możemy zakończyć promocje, bonusy bądź oferty specjalne przed upływem zapowiadanego okresu lub przedłużyć okres trwania promocji, bonusów bądź ofert specjalnych, zazwyczaj z powodu nadużyć, ograniczonych możliwości realizacji oferty lub wystąpienia błędu.
  3. Azimo zastrzega sobie prawo do wykluczania pewnych krajów z ofert promocyjnych.
  4. W razie gdyby firma Azimo miała powody do podejrzeń, że Użytkownik naszego serwisu nadużył, nadużywa lub próbuje nadużyć bonusu czy innej promocji, albo może odnieść korzyści z nadużycia bądź braku dobrej woli wobec polityki przyjętej przez Azimo, wówczas Azimo może wedle własnego uznania odmówić przyznania, wstrzymać przyznanie lub wycofać przyznane dowolnemu Użytkownikowi bonusy bądź promocje, a także unieważnić dowolną politykę stosowaną wobec tego Użytkownika, czy to tymczasowo czy na stałe, lub zamknąć dostęp tego Użytkownika do jego konta.
 14. Skargi
  1. Cenimy sobie opinie naszych Użytkowników, gdyż pomagają nam one podnieść jakość naszych usług. Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury wnoszenia skarg. Użytkownik może złożyć skargę na dowolny aspekt Usługi, którą w formie pisemnej prześle pocztą tradycyjną lub elektroniczną na poniższe adresy:
  2. Skarga Użytkownika zostanie dokładnie zbadana i Użytkownik otrzyma ostateczną odpowiedź w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym otrzymamy skargę.
  3. Jeżeli Użytkownik nadal będzie niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia jego skargi lub z wyniku naszego postępowania w tej sprawie, ma prawo skierować swoją skargę do KIFID, Instytutu Skarg w sektorze Usług Finansowych (consumer@kifid.nl).
  4. Na życzenie Użytkownika możemy dostarczyć naszą Politykę Rozpatrywania Skarg.
 15. Regulacje dotyczące transferu pieniędzy i usług płatniczych
  Europejska Dyrektywa w sprawie Usług Płatniczych (zwana dalej “Regulacjami”) reguluje przekazy środków pieniężnych do odbiorców na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), gdzie transfer środków jest realizowany w euro, funtach sterlingach lub walucie innego państwa EOG, które nie przyjęło euro jako swojej waluty. Regulacje regulują usługi finansowe, które mają komponent elektroniczny, i przyporządkowują dostawców usług płatniczych do pewnych kategorii, a także wymagają od niektórych instytucji płatniczych autoryzacji przez Bank Centralny kraju, w którym mają siedzibę, i przestrzegania zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: hello@azimo.com.
 16. Komunikaty pisemne
  Stosowne ustawy i rozporządzenia wymagają, aby część informacji przesyłanych przez nas do Użytkownika, jak też korespondencja między Użytkownikiem a nami miała formę pisemną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich pisemnych komunikatów drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że informacje przekazywane za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji będą wiążące dla celów niniejszej Umowy między Użytkownikiem a Azimo. Powyższa klauzula nie ma wpływu na ustawowe prawa Użytkownika.
 17. Powiadomienia i komunikaty
  Wszystkie powiadomienia kierowane do Azimo muszą być sporządzone w języku angielskim i przesyłane na adres: Azimo BV, Strawinskylaan 3101, 1077 ZX, Amsterdam. Azimo może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące różnych aspektów Usługi lub zlecenia, korzystając z poczty elektronicznej lub tradycyjnej i adresu podanego nam przez Użytkownika, albo kontaktować się z nim w inny sposób dopuszczalny na mocy niniejszych Warunków Umowy. Powiadomienia skierowane do Użytkownika będą uważane za otrzymane i należycie doręczone natychmiast po wysłaniu e-maila na podany nam adres, a w przypadku wysłania powiadomienia na adres pocztowy, jeden dzień po nadaniu dla przesyłek krajowych i 6 dni po nadaniu w przypadku przesyłek międzynarodowych.
 18. Przeniesienie praw i obowiązków
  1. Azimo ma prawo, bez zgody Użytkownika, przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Umowy i z wszelkich Umów na dowolnego z naszych partnerów lub na jakąkolwiek osobę, która przejmie nasze przedsiębiorstwo. Wszelkie takie przeniesienie praw i obowiązków wejdzie w życie po powiadomieniu Użytkownika (wliczając powiadomienia przesyłane za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji).
  2. Azimo ma prawo wywiązywać się z zobowiązań wobec Użytkownika za pośrednictwem podwykonawców, agentów i innych stron trzecich.
  3. Użytkownik może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Azimo.
 19. Zrzeczenie się praw
  1. Jeżeli w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy Azimo nie domaga się ścisłego przestrzegania któregokolwiek z zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy bądź któregokolwiek punktu niniejszych Warunków Umowy, albo jeżeli nie korzystamy z naszych praw bądź możliwości dochodzenia roszczeń, które przysługują nam na mocy Umowy lub ustaw, nie stanowi to zrzeczenia się tych praw lub możliwości dochodzenia roszczeń i nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania tych zobowiązań.
  2. Odstąpienie od przysługujących nam praw w razie jakiegokolwiek niewywiązywania się z obowiązków nie stanowi zrzeczenia się tych praw w przypadku jakichkolwiek przyszłych naruszeń.
  3. Odstąpienie przez nas od jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Umowy wymaga wyraźnego oświadczenia o zrzeczeniu się tych praw oraz powiadomienia o tym Użytkownika na piśmie zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy.
 20. Zasada rozdzielności
  Jeżeli jakikolwiek Sąd lub kompetentny organ uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Umowy jest w jakimkolwiek zakresie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków ani na Umowę, które zachowają swoją ważność w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
 21. Niepodzielność umowy
  1. Niniejsze Warunki Umowy oraz wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość porozumienia zawartego między Azimo a Użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze ustne, pisemne czy wynikające z negocjacji ustalenia, porozumienia i umowy dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków Umowy.
  2. Użytkownik oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę i zatwierdzając niniejsze Warunki Umowy nie opiera się na jakichkolwiek zapewnieniach ani gwarancjach (złożonych nieumyślnie lub przez niedbalstwo) innych niż te wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach Umowy i we wspomnianych w nich dokumentach, oraz nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń prawnych z tego tytułu.
 22. Nasze prawo do zmiany niniejszych warunków umowy
  1. Azimo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek oraz zastępowania niniejszych Warunków Umowy raz na jakiś czas. Zmienione Warunki umowy od chwili wejścia w życie zgodnie z punktem 22.2. będą miały zastosowanie do wszystkich nowych zleceń złożonych po tej dacie.
  2. Zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków Umowy, które będą (1) korzystniejsze dla Użytkownika; (2) wymagane przez prawo; lub (3) związane z wprowadzeniem nowej Usługi bądź dodatkowej funkcjonalności do istniejącej Usługi, wejdą w życie natychmiast. Zmiany dotyczące kursów walut będą wchodziły w życie natychmiast bez uprzedzenia i Użytkownik nie będzie miał prawa sprzeciwiać się takiej zmianie. Użytkownik zawsze może zaprzestać korzystania z naszej Usługi po takiej zmianie.
  3. Nasze Warunki Umowy obowiązujące w momencie, kiedy Użytkownik zamawia nasze Usługi, będą miały zastosowanie do danego zlecenia Może się zdarzyć, że Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Warunków Umowy po złożeniu zlecenia, ale przed wysłaniem przez nas Potwierdzenia, a w takim wypadku, o ile Użytkownik nie powiadomi nas w rozsądnym terminie, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni, że chce anulować zlecenie, zastosowanie będzie miała zmieniona wersja Warunków.
 23. Prawa osób trzecich
  Osoba, która nie jest stroną niniejszej Umowy, nie ma żadnych praw do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy.
 24. Prawo i jurysdykcja
  Umowy na zakup naszych usług za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub Aplikacji i wszelkie spory lub roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tych umów, ich przedmiotu lub sposobu ich zawarcia (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z takich Umów lub sposobu ich zawarcia (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Amsterdamu, Niderlandy. Powyższa klauzula nie ma wpływu na ustawowe prawa Użytkownika.
 25. Własność intelektualna
  1. Strona internetowa i Aplikacja, ich zawartość, nazwa AZIMO i inne nazwy, loga, oznakowanie, nazwy domen, adresy e-mail oraz inne wskaźniki oryginalnego dizajnu prezentowane na Stronie internetowej lub w Aplikacji w związku z naszymi produktami i/lub usługami, a także powiązana z nimi i zawarta w nich cała własność intelektualna (w tym między innymi prawa autorskie, patenty, prawa do bazy danych, prawa do wzoru, znaki towarowe) ("prawa do własności intelektualnej") są własnością Azimo, naszych partnerów lub licencjodawców będących osobami trzecimi. Inne nazwy i loga produktów, usług i firm będących osobami trzecimi prezentowane na Stronie internetowej mogą być znakami towarowymi osób trzecich. Użytkownik nie nabywa żadnych takich praw, tytułów ani udziałów w żadnych prawach własności intelektualnej z powodu Usług lub Umowy, i wszystkie prawa, tytuły i udziały w Stronie internetowej i Aplikacji pozostają własnością Azimo i/lub własnością wspomnianych innych osób trzecich.
  2. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej i Aplikacji jedynie dla celów uczciwego korzystania z naszej Usługi jako osoba prywatna lub klient biznesowy i tylko w zakresie dozwolonym przez niniejsze Warunki Umowy lub przedstawionym na Stronie internetowej. Użytkownik ma prawo jedynie do oglądania i zachowania kopii podstron Strony internetowej dla własnego osobistego użytku. Strona internetowa i Aplikacja i Usługi nie mogą być wykorzystywane do celów testowania Usługi ani do pozyskania informacji o Usłudze lub o nas. Użytkownik nie może powielać, upubliczniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, uczestniczyć w przeniesieniu praw lub sprzedaży, umieszczać w internecie ani w żaden sposób dystrybuować ani wykorzystywać Strony internetowej, Aplikacji ani żadnej ich części do użytku publicznego lub zarobkowego bez naszej wyraźnej zgody pisemnej. Użytkownik nie może: (a) używać żadnego robota, pająka, scrapera ani innego zautomatyzowanego urządzenia, by dostać się do Strony internetowej lub do Aplikacji; i/lub (b) usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych informacji o prawach własności intelektualnej ani opisów przedstawionych na Stronie internetowej (ani na drukowanych podstronach Strony internetowej).
 26. Warunki poleceń i promocji
  1. Warunki programów poleceń i promocji Azimo („Warunki”) wraz z ogólnymi warunkami korzystania z serwisu Azimo oraz Polityką prywatności określają warunki programu polecającego Azimo („Program poleceń”) oraz promocji („Program promocji”).
  2. Wszyscy klienci dokonujący transakcji z Azimo podlegają procedurom rejestracji w Azimo, oraz wyrażają zgodę na ogólne warunki handlowe Azimo.
  3. Niniejsze Warunki należy czytać łącznie ze wszystkimi innymi regulaminami dotyczącymi Programów Poleceń i Promocji (obowiązującymi w tym samym czasie).
  4. Korzystając z naszych programów poleceń i promocji, potwierdzasz, że akceptujesz Warunki i zgadzasz się ich przestrzegać.
  5. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie wszystkich Warunków, nie możesz korzystać z naszych Programów Poleceń ani Promocji.
 27. Jak zdobyć kredyt za polecenie
  1. Obecni użytkownicy Azimo mogą uzyskać Kredyt za Polecenie o określonej wartości* na Kwalifikującą się Transakcję, jeśli polecony znajomy kliknie unikalny link polecający (unikalny link URL - Kod Polecający) i utworzy konto Azimo lub wprowadzi unikalny kod polecający po rejestracji, oraz spełni wymagania (obowiązujące w tym czasie) kwalifikującej się transakcji w serwisie Azimo.
  2. Kredyt za polecenie jest niezbywalny, niepodlegający negocjacji, bezzwrotny i nie można go wymienić na gotówkę.
  3. Kwalifikująca się transakcja musi mieć całkowitą określoną wartość przekazu, a w przypadku gdy użytkownik otrzyma link polecający musi to być jego pierwsza transakcja.
  4. Istniejący użytkownik Azimo oznacza osobę, która ma aktywne i zarejestrowane konto Azimo.
  5. Wartość wysyłania to wartość Kredytu za Polecenie i Kwalifikującej się Transakcji wskazana w opisie każdego programu polecającego. Dowiedz się, jak działają polecenia i promocje tutaj: Polecanie nas i promocje.
  6. Jeśli pierwsza transakcja użytkownika jest mniejsza niż kwota Kwalifikującej się transakcji, Kod polecający może zostać wykorzystany w kolejnej transakcji o takiej samej lub wyższej łącznej wartości wysyłania, co Kwalifikująca się transakcja.
  7. Azimo zastrzega sobie prawo do ustalenia daty wygaśnięcia Kodu Polecającego.
  8. Przelewy w tej samej walucie nie wliczają się do Twojego programu polecającego.
  9. Kodu polecającego nie można używać w połączeniu z żadnym innym kodem promocyjnym.
  10. Każda kwalifikująca się zaproszona osoba może dokonywać przelewów wyłącznie z karty kredytowej, karty debetowej, rachunku bankowego lub innej metody płatności, która jest na jej nazwisko.
  11. Możemy nałożyć limit w odniesieniu do całkowitej liczby Kredytów za polecenie lub w postaci okresu, który przysługuje użytkownikowi w związku z programem polecającym. Informacja o takich limitach lub ograniczeniach zostanie przekazana użytkownikowi w momencie rejestracji w programie polecającym lub też w treści niniejszych Warunków. W celu uniknięcia wątpliwości informujemy, że znajomi poleceni do Programu, którzy spełniają wymagania w zakresie Kwalifikującej się transakcji, mogą w takich okolicznościach nie przynieść skutku w postaci otrzymania przez użytkownika Kredytu za polecenie. Dot. użytkowników przesyłających środki z:
   Wielkiej Brytanii do Polski,
   Danii do Polski,
   Wielkiej Brytanii do Indii
   Obowiązuje ogólny limit 3 kredytów za polecenie.
 28. Dozwolony użytek programu poleceń
  1. Z naszego programu poleceń możesz korzystać wyłącznie w dobrej wierze, do celów zgodnych z prawem.
  2. Zabronione jest:
   1. tworzenie więcej niż jednego konta, aby zaprosić siebie samego;
   2. zapraszanie znajomych, którzy utworzyli zduplikowane konta;
   3. używanie alternatywnych informacji kontaktowych, aby polecić siebie lub inne osoby, które utworzyły zduplikowane konta;
   4. zapraszanie istniejącego klienta Azimo;
   5. zapraszanie fikcyjnych osób;
   6. szkodzenie marce, dobrej woli lub reputacji Azimo w jakikolwiek sposób;
   7. dokonywanie płatności na rzecz innego użytkownika, które nie są prawdziwymi płatnościami;
   8. wykorzystywanie programu poleceń:
    • w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje; lub
    • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nieuczciwy lub mający niezgodny z prawem lub oszukańczy cel bądź skutek;
   9. w celu przekazywania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form nagabywania (w tym masowych wiadomości e-mail, SMS-ów lub wiadomości od osób, których nie znasz, lub za pomocą zautomatyzowanych systemów lub botów za pośrednictwem dowolnego kanału dystrybucji);
   10. lub
   11. do przesyłania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam za pośrednictwem płatnego wyszukiwania lub innej podobnej działalności, w tym kanałów, które mogą zaszkodzić marce Azimo, wartości firmy lub jej reputacji.
  3. Polecenia powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych i powinny być udostępniane tylko osobistym kontaktom, które docenią otrzymanie tych zaproszeń.
  4. Oświadczasz i gwarantujesz, że uzyskałeś wyraźną zgodę od osób, których dane nam przekazujesz.
 29. Nasze prawa
  1. Azimo ma prawo odmówić wypłaty kredytu za polecenie, jeśli (według własnego uznania) Azimo podejrzewa, że ​​nie korzystałeś z programu poleceń w dobrej wierze lub naruszyłeś niniejsze Warunki.
  2. Azimo określi, według naszego wyłącznego uznania, czy nastąpiło naruszenie niniejszych warunków.
  3. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Azimo może podjąć działania, które uznamy za stosowne, w tym (ale nie wyłącznie) wypowiedzenie niniejszych Warunków, zamknięcie konta (kont), zamknięcie kont stron trzecich i zawieszenie Programu Poleceń .
  4. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę.
  5. Dalsze korzystanie ze specjalnego programu rekomendacji i promocji będzie równoznaczne z akceptacją Warunków w tym czasie.
  6. Azimo może wymagać od ciebie dokumentów identyfikacyjnych przed wypłaceniem Kredytu za Polecenie.
  7. Azimo nie naruszy niniejszych Warunków (ani nie będzie zobowiązane do wypłacenia Ci Kredytu za Polecenie), jeśli nie dostarczysz (według wyłącznego uznania Azimo) dokumentów identyfikacyjnych wymaganych przez Azimo.
  8. Azimo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie programu rekomendacji, które nie jest zgodne z niniejszymi Warunkami.
  9. Azimo zastrzega sobie prawo do:
   1. zmienić, zmienić lub zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, bez powiadomienia;
   2. wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
   3. W przypadku rozwiązania Warunków Azimo nie będzie zobowiązane do uznania żadnych rachunków, które w innym przypadku kwalifikowałyby się do Kredytu za Polecenie.
 30. Prawo właściwe
  Niniejsze warunki są zgodne z prawem Niderlandów. Azimo zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków oraz do zakończenia programu polecającego w dowolnym momencie.
* Kwota ekwiwalentu kredytu referencyjnego (GBP / EUR / CHF / SEK / DKK / NOK) zostanie obliczona przy użyciu stawki ogólnosystemowej, znanej jako podstawowy kurs wymiany. Bazowy kurs walutowy może jednak nie być identyczny z kursem rynkowym w czasie rzeczywistym