Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Azimo wykorzystuje dane osobowe zebrane lub przetwarzane w trakcie oferowania usług online, polegających na dokonywaniu przekazów pieniężnych (“Usługa”).

Kto przetwarza dane osobowe?

Azimo przetwarza i przechowuje dane osobowe swoich użytkowników, które zostały zebrane podczas korzystania z Usługi lub jeśli wyrażono na to zgodę.

Możemy żądać ujawnienia nam swoich danych osobowych

Oferując swoje usługi, Azimo może żądać od użytkowników ujawnienia ich danych osobowych. Te dane osobowe mogą obejmować dane kontaktowe, kopie dokumentów tożsamości pochodzące z publicznie dostępnych baz danych, numer ubezpieczenia społecznego, jak również informacje dotyczące urządzenia, z którego użytkownik korzystał lub usług internetowych (takich jak adres IP oraz numer MAC).

Do czego wykorzystywane są dane osobowe

Azimo wykorzystuje dane osobowe, aby skontaktować się ze swoimi użytkownikami oraz w celu administrowania, dostarczania, poprawy i personalizacji Usługi. Azimo może również generować ogólne dane na podstawie zebranych danych osobowych i wykorzystać je do własnych celów.

Możemy również wykorzystać te dane, aby skontaktować się z naszymi użytkownikami w odniesieniu do innych produktów i usług oferowanych przez Azimo lub naszych partnerów. Azimo może zażądać wyrażenia zgody na otrzymywanie takich wiadomości ('opt-in') lub wskazania, że użytkownik nie chce otrzymywać tego typu wiadomości, bądź też, że powinny one zostać anulowane ('opt-out'). W przypadku wybrania opcji opt-out, Azimo nie będzie wykorzystywać danych osobowe do celu marketingu bezpośredniego.

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim (innym niż nasi partnerzy, w związku ze świadczonymi przez nich usługami na rzecz Azimo), chyba że wyrażono na to zgodę.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników stronom trzecim:

  • Jeśli uważamy, że udostępnienie danych osobowych jest konieczne w celu wyegzekwowania warunków umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Azimo, bądź usług świadczonych przez Azimo.
  • Jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa lub zadośćuczynienia uzasadnionemu żądaniu organu rządowego lub postanowieniu jakiegokolwiek właściwego sądu bądź organu regulacyjnego bądź też, jeśli jest to konieczne w celu obrony Azimo lub subskrybentów (np. w przypadku procesu sądowego) .
  • W przypadku sprzedaży lub przeniesienia własności naszej działalności lub jakiejkolwiek jej części.
  • Jeśli użytkownik złoży wniosek o usługę lub produkt, który jest zarządzany przez strony trzecie, w celu umożliwienia nam odpowiedzi na taki wniosek. Jeśli ta strona trzecia współpracuje z Azimo, może ona również udostępnić Azimo wszelkie nowe informacje uzyskane od tego użytkownika.
  • W celu umożliwienia nam współpracy z organami ścigania, aby móc zidentyfikować każdego, kto korzysta z naszych usług, podejmując działania niezgodne z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które naszym zdaniem są niezgodne z prawem, w tym wymianę informacji z innymi firmami, organizacjami i agencjami w celu zapobieżenia nadużyciom finansowym.
  • Stronom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Azimo (takie jak usługi administracyjne lub techniczne). Jednakże zapewniamy, że ci partnerzy nie wykorzystają danych osobowych do żadnych innych celów, nikomu ich nie ujawnią i nie zachowają ich kopii, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do świadczenia nam usług lub wymaganych zgodnie z przepisami prawa.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych

Zebrane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach, które mogą znajdować się poza terytorium EOG i mogą być również przetwarzane przez pracowników spoza EOG. Wdrażamy i utrzymujemy najwyższe poziomy bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przechowywanych na naszych serwerach oraz w celu przestrzegania wszelkich lokalnych przepisów.

Zapewnienie bezpieczeństwa hasła jest odpowiedzialnością użytkownika. Należy również pamiętać, że przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych danych przesyłanych za pośrednictwem naszej strony, które są poza naszą kontrolą.

Staramy się nie gromadzić więcej danych osobowych niż jest to konieczne. Pomaga to zmniejszyć ryzyko wyrządzenia szkód, jeśli nastąpi utrata danych lub naruszenie w zakresie bezpieczeństwa.

Hasła są przechowywane na serwerach Azimo w postaci zaszyfrowanej. Możemy ujawnić imię użytkownika i pierwszą literę jego nazwiska innych subskrybentom, na rzecz których realizuje on transakcje za pośrednictwem naszej Usługi.

Powiadomienie w przypadku naruszenia

Jest to bardzo mało prawdopodobne, ale jeśli nastąpi naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych, powiadomimy o tym fakcie użytkowników, których może to faktycznie lub potencjalnie dotyczyć. W takim przypadku skontaktujemy się z użytkownikami za pośrednictwem wiadomości e-mail, prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem naszej strony lub publikacji na stronie Azimo. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia wysłania powiadomienia na wniosek organów ścigania lub innych organów rządowych, bądź jeśli wysłanie natychmiastowego powiadomienia zwiększa ryzyko wyrządzenia szkód naszym użytkownikom końcowym.

Kontaktowanie się z Azimo w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prywatności lub wykorzystania danych osobowych, prosimy skontaktować z nami, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: privacy@azimo.com (wpisując w temacie wiadomości „ZAPYTANIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI”).

W przypadku skontaktowania się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, możemy zachować kopię korespondencji oraz poprosić o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w celu wysłania odpowiedzi.

Można uzyskać dostęp do przechowywanych przez Azimo informacji na swój temat, wysyłając do nas wniosek o ich udostępnienie na adres e-mail podany powyżej. Należy pamiętać, że możemy naliczyć opłatę administracyjną, w celu udzielenia odpowiedzi na takie wnioski.

Zmiany dotyczące Polityki prywatności

Azimo może zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie, zamieszczając nową wersję tej polityki prywatności na swojej stronie internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, chyba że zaznaczono inaczej.

Pliki cookies

Możemy używać plików cookies między innymi w celu gromadzenia i przechowywania informacji na temat korzystania danego subskrybenta z naszej Usługi, aby umożliwić mu poruszanie się pomiędzy funkcjami w ramach naszej Usługi oraz umożliwienia nam zbudowania obrazu bieżących potrzeb i preferencji subskrybenta, tak, abyśmy mogli dostosować przyszłe wizyty w naszym serwisie i ułatwić subskrybentowi korzystanie z Usługi. Dodatkowo możemy korzystać z usług stron trzecich w celu przeprowadzenia analizy doświadczeń subskrybentów w odniesieniu do oferowanej przez nas Usługi. Strony trzecie umieszczą w tym celu pliki cookies na komputerze naszych użytkowników. Pliki cookies można wyłączyć, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że Usługa może nie działać prawidłowo lub pewne funkcje mogą nie być dostępne, jeśli cookies zostaną wyłączone.